Hva er en god hjelper?

Kjernerollene
- Hvordan skal jeg forstå situasjonen?
- Hvordan skal jeg innstille meg?
- Hvordan skal jeg gå fram?
Kjerneroller
Nøkkelkompetanse
Podkast
Ressurser

Hjelperens tre nøkkelspørsmål

Tre nøkkelspørsmål

PERSPEKTIV: Hvordan skal jeg forstå situasjonen? (om hvorfor jeg gjør noe)

MODUS: Hvordan skal jeg innstille meg? (om hvilken tilstand jeg er i)

PRAKSIS: Hvordan skal jeg gå fram? (om hva jeg konkret gjør)

Perspektiv
Modus
Praksis

Perspektiv, modus og praksis setter ord på viktige krav og forventninger til en profesjonell hjelper.

Disse nøkkelspørsmålene gjør det mulig for oss som hjelpere å tilpasse hjelperrollen i forhold til det som kreves i situasjonen foran oss.

Siden det kreves ulike tilnærminger i ulike situasjoner, og med ulike brukere, er det også nødvendig å utforme

hjelperrollen forskjellig fra situasjon til situasjon. I tillegg er livssituasjoner gjerne komplekse, så det kan være mye å vurdere. Det er derfor vi har beskrevet fire hovedtyper av hjelperroller, kalt kjerneroller. Vi tror dette kan bidra til oversikt, og gjøre det lettere å reflektere over valgene vi tar som hjelpere.

Kjernerolle-modellen

Den moderne hjelperen

Hjelperrollen er i forandring i dagens samfunn, og et sterkere bruker- eller pasientperspektiv bidrar til dette. Også et sterkere helhetsperspektiv er et viktig bidrag, dvs. at vi i større grad forstår individet som en del av sin sammenheng og livssituasjon.

Men hvor sterkt skal hjelperen vektlegge brukerens/pasientens egne synspunkter i det enkelte tilfelle? Og hvor mye av innsatsen bør rettes mot livssituasjonen og miljøet rundt personen?

Til sammen betyr dette at vi trenger mer fleksible og reflekterte hjelpere enn tidligere, som kan tilpasse hjelperrollen etter person og situasjon. Dette er bakgrunnen for at vi har laget en refleksjonsmodell, bestående av fire hovedtyper av hjelperroller, kalt kjerneroller.

Kjernerollemodellen

Fire kjerneroller

Kjernerollemodellen beskriver hvordan hjelperen noen ganger legger mest vekt på dialog og brukerperspektiv (samhandling), og andre ganger på beslutningsdyktighet og faglige perspektiver (handling). Begge tilnærmingene anvendes både overfor personen selv (individ), og overfor viktige personer i omgivelsene til personen (system).

Individrettet arbeid kan dermed gjøres både på en handlingsorientert og en samhandlingsorientert måte, og tilsvarende for systemrettet arbeid. Dette gir fire kjerneroller:

  • Partnerrollen: Individrettet samhandling

  • Ansvarsrollen: Individrettet handling

  • Brobyggerrrollen: Systemrettet samhandling

  • Pådriverrollen: Systemrettet handling

Kjernerollebøkene

Vernepleierens kjerneroller

Vernepleierens kjerneroller

Hva er det som foregår i og rundt vernepleieren i praksisøyeblikket? Hvilke mønstre er det som avtegner seg i vernepleierens forståelse og tilnærminger? Denne boka handler om vernepleierens kjerneroller.

Boka er skrevet i håp om å kaste lys over vernepleierens kompetanse, verdigrunnlag og handlingsalternativer. Forhåpentligvis vil den inspirere til økt bevissthet og større fleksibilitet hos vernepleieren, samtidig som flest mulige valg skjer i nær samhandling med brukeren.

Helt avgjørende for boka er at 16 vernepleiere har bidratt med sterke, relevante, spennende og lærerike situasjoner fra praksis. Det gjør at boka har høy relevans for kvalitetsforbedringer til det beste for brukeren.

Fagbokforlaget 2016

Den profesjonelle hjelperrollen

Den profesjonelle hjelperrollen

En kompleks praksishverdag stiller høye krav til refleksjons- og relasjonskompetanse hos helse- og sosialprofesjonene. Denne kompetansen er selve kjernen i den profesjonelle hjelperrollen og vektlegges i den nye felles rammeplanen for helse- og sosialutdanningene.

Leseren inviteres med på kritisk refleksjon rundt praksiseksempler hentet fra et utvalg av helse- og sosialprofesjoner: barnevernspedagog, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier og vernepleier.

Stadig større krav til rollefleksibilitet er en felles utfordring for helse- og sosialprofesjonene, men gjør også at vi trenger profesjoner med ulik kompetanse. En refleksjonsmodell anvendes til å kaste lys over hjelpe- og samarbeidsrelasjoner og over muligheter som oppstår der perspektiver møtes.

Fagbokforlaget 2021

Bøkene er ment som inspirasjon for deg som er en av samfunnets hjelpere, eller som studerer for å bli en. Nettsiden inneholder ulike ressurser knyttet til bøkene. Ta gjerne kontakt, om du har kommentarer eller spørsmål!

Forskjellen

Vernepleierens kjerneroller

Hva er egentlig forskjellen på de to bøkene, og hvilken bok vil akkurat du ha mest nytte av?

Kontakt

Ole David Brask

ole.d.brask@himolde.no

oledbrask@gmail.com

May Østby

may.ostby@hiof.no

may.ostby@gmail.com

Atle Ødegård

atle.odegard@himolde.no

atle.odegard@gmail.com

Følg oss

Instagram